Необходимые понятия для занятий спортом:

dzudo18ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА - это процесс формирования двигательных навыков и развития физических способностей (качеств), необходимых в конкретной профессиональной или спортивной деятельности (Ю.Ф. Курамшин).
ФИЗИЧЕСКСКАЯ ПОДГОТОВЛЕННОСТЬ - результат физической подготовки, воплощенный в достигнутой работоспособности, уровне развития физических качеств и уровне сформированности жизненно важных и прикладных умений и навыков.
ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА – неспециализированный процесс физического воспитания, направленный на общие предпосылки успеха в различных видах деятельности.
СПЕЦИАЛЬНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА - специализированный процесс физического воспитания, направленный на углубленную специализацию в спортивной деятельности или в профессиональной.
ФИЗИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ - это системное освоение человеком рациональных способов управления своими движениями, приобретение таким путем необходимого в жизни фонда двигательных умений, навыков и связанных с ними знаний.
Смысл физического образования по мысли П.Ф. Лесгафта состоит в том, чтобы научиться сознательно управлять движениями, сравнивать их между собой, «приучиться» с наименьшим трудом, возможно в меньший промежуток времени сознательно производить наибольшую физическую работу.
ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ - процесс изменения естественных морфофункциональных свойств организма в течение индивидуальной жизни.

 


 

Координація в Джиу-Джитсу:

Спеціальні підготовчі вправи можна класифікувати за видами технічних дій. Крім того, залежно від спрямованості впливу, їх можна розділити на вправи підвищувальну фізичну, координаційну або психологічну готовність. Така класифікація не заперечує можливість створення спеціальних підготовчих вправ, що мають комплексну спрямованість.
У процесі фізичного виховання особливе місце займає проблема розвитку й удосконалення координаційних здібностей тих, хто займається. Їхнє особливе положення в процесі фізичного вдосконалювання людини обумовлене тим, що координаційні здібності займають як би проміжне положення між основними сторонами фізичного виховання. З одного боку, координаційні здібності можуть бути віднесені до процесу виховання фізичних якостей людини, насамперед, через такі свої різновиди, як рухова спритність, здібність до м'язового розслаблення й т.д. З іншого боку, координаційні здібності тісно уплетені в процес керування руховими діями, наприклад, через такі різновиди, як орієнтаційна й ритмічни здібності.
Специфічні здібності до орієнтування в просторі, рівновазі, реагуванню на сигнал, диференціюванню рухів за силовими і просторово-тимчасовими характеристиками, засвоєнню ритму й темпу, вестибулярній стійкості, довільному розслабленню м'язів і т.п. являють собою винятково фізіологічні механізми регуляції довільних рухів . Систематизація рухів зручна для їх вивчення, але навряд чи виправдана з позицій сучасних наукових подань. Наприклад, здатність до засвоєння ритму й темпу є ні що інше, як здатність до керування рухами за просторово-тимчасовими і динамічними характеристиками. Кожен конкретний руховий акт реалізується завдяки функціональній системі, що формується в процесі життя й спортивної підготовки. Участь різних ланок цієї системи (блоку афферентного синтезу, апарата прийняття рішень, акцептора на кожному з етапів освоєння (реалізації) навичок. В остаточному підсумку ефективність керування рухами визначається здатність індивіду створювати й реалізовувати програму для досягнення мети.

 

Наукова новизна в Джиу-Джитсу:

1. Методика розвитку координаційних здібностей як основа підготовки бійців.
2. Систему розвитку координаційних здібностей, що дозволяє прийняти оптимальне рішення в критичній ситуації й протистояти будь-якому супротивникові.
3. Доведено значну роль координаційних здібностей у процесі формування спеціальної силової підготовки й рухових навичок бійців .
Практична значимість. Запропоновані й обґрунтовані комплекси тренувальних занять для поліпшення координаційних здібностей бійців можуть бути впроваджені в систему загальної й спеціальної фізичної підготовки учнів з Джиу-Джитсу. за спеціалізаціями швидкісно-силових видів спорту і одноборств, а також у систему підготовки на етапі спортивного вдосконалення. Експериментальна методика формування спеціальної силової підготовки й рухових навичок рукопашного бою на основі розвитку координаційних здібностей може бути використана в процесі професійної підготовки.
 

Підхід до Джиу-Джитсу: 

Найбільш раціональні й доцільні способи фізичного впливу на супротивника, а також тактичні й спеціальні психологічні прийоми, що сприяють ефективності їх застосування, становлять систему, що одержала назву Джиу-Джитсу.
Прагнення ефективно протидіяти рукопашній сутичці ймовірному супротивникові, що володіє всілякими сучасними й древніми видами єдиноборств, змушує розробляти й включати в систему найбільш прикладні, ефективні ,технічні й тактико-технічні дії.
Діалектичний підхід до синтезації рукопашного бою зобов'язує сприймати цей процес як постійне, якісне вдосконалення тактико-технічних і психологічних прийомів, будувати навчання на найсучасніших методах і способах системи фізичного виховання.
Методика навчання різним вправам системи Джиу-Джитсу припускає забезпечення готовності тих, хто займається до освоєння щодо складних технічних дій, якими є удари захисту, кидки, больові й задушливі прийоми.
Ця готовність характеризується ступенем розвитку фізичних якостей (фізична готовність), руховим досвідом (у тому числі «координаційною готовністю») і психологічними факторами (психологічна готовність).
Фізична підготовка забезпечує в певній мірі готовність до оволодіння техніки Джиу-Джитсу, однак специфіка дій, що входять у цей вид підготовки, вимагає додаткових заходів спрямованих на розширення рухового досвіду, удосконалення психічної стійкості, швидкості й спритності, а також морфо-функціональних властивостей організму. Такими додатковими заходами в методиці навчання Джиу-Джитсу є спеціальні підготовчі вправи, вплив яких спрямований як на підвищення загальної готовності, так і на вдосконалювання окремих, що характеризують її якості. Причому цей вплив здійснюється за допомогою вправ, що відображають основну сутність тієї дії, для якого воно призначено.

 


 

Основные задачи спортивной фармакологии

Последние 10-15 лет характеризуются внедрением в спортивную практику огромного количества фармакологических препаратов, применяемых с общей целью повышения общей и специальной физической работоспособности спортсменов и ускорения восстановления.
Спортивная фармакология, как отрасль спортивной медицины, в настоящее время представляет собой полностью сформировавшееся и бурно развивающееся направление так называемой «фармакологии здорового человека», задачами которой является коррекция функционального состояния организма здорового человека, находящегося в осложненных (экстремальных) условиях функционирования. Речь идет о применении лекарственных средств, облегчающих переносимость таких факторов, как жара и холод, работа в высокогорье и на глубине океана, специализированная деятельность космонавта, летчика или авиадиспетчера, голодание, физические нагрузки и т.п.
Спортивная фармакология изучает особенности действия лекарственных препаратов при их приеме здоровыми тренированными людьми в условиях физической нагрузки. Дело в том, что эффекты и особенности применения огромного количества используемых в спортивной медицине лекарственных средств весьма отличаются от известных в клинической фармакологии, разработанных для больного человека (тем более не находящегося в условиях интенсивной мышечной деятельности).
Принципы и достижения «обычной» фармакологии не могут быть, таким образом, механически перенесены на спортсменов, даже при использовании ими «обычных» лекарств из аптеки. Ориентированность на широкое использование лекарств для облегчения переносимости физических нагрузок и повышения, тем самым, работоспособности и спортивного результата, характеризует в настоящее время все уровни спортивной и даже физкультурной деятельности.
Начиная с детского и юношеского спорта и кончая высококвалифицированными профессионалами в спорте, огромен интерес к фармакологии, нередко принимаемой за панацею. Иногда происходит поиск «чудодейственных» лекарств, позволяющих, якобы, в самые короткие сроки вывести спортсмена на уровень рекордных достижений. Отмечаются попытки оттеснить на второй план или даже полностью подменить целенаправленный и упорный тренировочный процесс таблетками или шприцем с лекарством. Подчас спортсмены идут на прием мало того, что неэффективных, но и заведомо вредных и опасных для здоровья препаратов (зачастую прямо противоположного действия). Такой подход к спортивной фармакологии с морально-этических позиций должен быть, безусловно, решительно осужден.
Вместе с тем, обоснованное с медико-биологических позиций рациональное применение ряда лекарственных средств (не относящихся к группе допингов и не наносящих ущерба здоровью спортсмена) расширяет функциональные возможности организма здорового человека, открывает новые рубежи спортивных достижений в различных видах спорта и позволяет совершенствовать методику тренировочного процесса. Такое, оправданное с этических и медицинских позиций, фармакологическое обеспечение спортивной деятельности может наряду с педагогическими, психологическими, социальными подходами стать одним из важных элементов общей системы воздействий на адаптацию организма к максимальным физическим нагрузкам.
Значение разумного использования фармакологических препаратов спортсменами, особенно в спорте высших достижений, в последние два десятилетия по существу подвел физиологические возможности организма к предельному уровню. В этих условиях дальнейший прогресс в ряде спортивных дисциплин требует дополнительных средств, способствующих расширению пределов адаптации организма к нагрузке. Следует только подчеркнуть полную подчиненность фармакологического обеспечения спортсменов решению педагогических задач, то есть обеспечение полноценной тренировочной программы и соревновательной деятельности.
Авторы отдают себе отчет, что интерес к организации фармакологического обеспечения в спорте высших достижений (т.е. высококвалифицированных спортсменов - начиная от уровня мастера спорта и выше), имеется; в значительной степени, и со стороны спортсменов менее высоких квалификаций, представителей массового спорта, вообще широких кругов любителей спорта и физической культуры. Общие принципы и достижения спортивной фармакологии, разрабатываются, конечно, в первую очередь для высококвалифицированных спортсменов, применимы, тем не менее, для всех случаев адаптации здорового человека к интенсивным и высокообъемным физическим нагрузкам.
В настоящем разделе достаточно популярном уровне авторами изложения основные положения современной фармакологии в спорте высших достижений.
Спортивная фармакология базируется на основных общеклинических медицинских принципах использования лекарственных средств:
1. Необходимость избегать применения несовместимых друг с другом препаратов, а также препаратов, ослабляющих действие друг друга.
2. Передозировка или одновременное применение большого количества препаратов могут приводить к аллергическим реакциям, с трудом поддающимся медикаментозному лечению.
3. В соревновательном и предсоревновательном периоде (а без достаточных медицинских показаний и в течение всего годичного цикла подготовки) невозможно применение фармакологических препаратов, недопустимых по критериям антидопингового контроля (запрещенных Медицинской комиссии МОК).
4. У спортсменов существует высокая вероятность возникновения устойчивого привыкания (физиологического или психологического) к отдельным фармакологическим препаратам, что сопровождается нижением или потерей активности препаратов.
Общими задачами современной спортивной фармакологии являются:
1. Повышение спортивной работоспособности спортсменов, т.е. расширение возможностей адаптации (приспособления) организма спортсмена к физическим нагрузкам.
Решение этой генеральной задачи фармакологическими средствами возможно непосредственно, за счет применения соответствующих препаратов, а также за счет решения частных задач спортивной фармакологии .
2. Ускорение восстановления функций организма спортсмена, нарушаемых вследствие утомления.
3. Ускорение и повышение уровня адаптации организма спортсменов к необычным условиям тренировочной и соревновательной деятельности (среднегорье, влажный и жаркий климат, резкая смена часового пояса при перелетах и вследствие этого возникновение состояния острого десинхроноза и т.п.).
4. Коррекция иммунитета, угнетаемого при интенсивных физических нагрузках.
5. Лечение различного рода заболеваний, травм, нарушений функций организма, т.е. лечебные цели.
Используемые для решения задачи 5 препараты - это «обычные» фармсредства из аптеки, применяемые по лечебным показаниям. Для решения задач 1-4 также используются препараты самых различных групп и механизмов действия, объединенные общим требованием удовлетворять антидопинговому принципу (безвредность, отсутствие побочных эффектов, разрешенность к применению спортсменами Медицинской комиссии МОК).
Основные препараты, используемые спортсменами:
1. Аминокислотные препараты и белковые продукты повышенной биологической ценности.
2. Витамины.
3. Анаболизирующие средства.
4. Гепатопротекторы и желчегонные средства.
5. Иммунокорректирующие средства.
6. Адаптогенты растительного и животного происхождения, а также препараты некоторых других групп (например, энергизирующие средства (субстраты энергетического обмена), антиоксиданты, электролиты и минералы, углеводные насыщенные смеси, комбинированные препараты и др.).
Использование лекарственных средств для ускорения восстановления спортсменов и лечения и профилактики состояний перенапряжения различных систем организма.
Известно, что любая физическая нагрузка приводит, в конечном счете, к утомлению (комплексу защитных реакций организма различного характера, ограничивающих возникающие при выполнении работы чрезмерные функциональные и биохимические изменения). Именно задача фармакологической профилактики и лечения состояния острого утомления спортсменов является одной из важнейших для практики спорта, как высших достижений, так и массового.
До настоящего времени не существует общепризнанной единой теории утомления. Механизмы его включают, по-видимому, биохимические, нервно-мышечные, психологически-эмоциональные процессы. На первом плане в механизмах развивающегося утомления при физической нагрузке, безусловно, находятся, с одной стороны, накопление продуктов энергетического обмена (в первую очередь - молочной кислоты или лактата) и фрагментов распадающихся при мышечной деятельности структурных элементов клеток (прежде всего сократительных и ферментных белков), а с другой стороны - дефицит энергетических субстратов.


 


Страница 1 из 3